0

Cirkulárne obstarávanie nábytku

V dnešnej dobe sa stále viac hovorí o dôležitosti udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Jedným z najnovších trendov je prechod z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu ekonomiku. Cirkulárne obstarávanie nábytku je významnou súčasťou tohto prechodu.

1. Čo je cirkulárne obstarávanie nábytku? 

Cirkulárne obstarávanie nábytku je nový koncept, ktorý mení spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame nábytok. Namiesto jednorazového použitia sa zameriava na opätovné využitie a minimalizáciu odpadu. 

2. Hlavné princípy cirkulárneho obstarávania nábytku 

Cirkulárne obstarávanie nábytku sa zakladá na trom hlavných princípoch: 

  • Obnoviteľné zdroje: Preferuje sa používanie materiálov, ktoré sú obnoviteľné a nachádzajú sa v prirodzenom kolobehu. 
  • Recyklácia a obnova: Starý nábytok sa recykluje a opravuje, aby mohol byť znovu použitý. 
  • Dizajn pre demontáž: Nábytok je navrhovaný tak, aby sa dal jednoducho rozobrať a jednotlivé komponenty môžu byť opätovne použité. 

3. Výhody cirkulárneho obstarávania nábytku 

Cirkulárne obstarávanie nábytku prináša viaceré výhody, ako napríklad: 

  • Ochrana životného prostredia: Cirkulárne obstarávanie minimalizuje spotrebu zdrojov a množstvo odpadu, čím prispieva k ochrane životného prostredia. 
  • Úspora finančných prostriedkov: Opravený a znovu použitý nábytok je často lacnejší ako nový nábytok. 
  • Inovácie a tvorivý dizajn: Cirkulárne obstarávanie podporuje inovácie v dizajne nábytku a vytvára priestor pre tvorivé riešenia. 

4. Prechod z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu ekonomiku 

Lineárna ekonomika je založená na neobmedzenom raste a vyčerpaní prírodných zdrojov. Naopak, cirkulárna ekonomika presadzuje udržateľný prístup k výrobe a spotrebe. Prechod na cirkulárnu ekonomiku je nevyhnutný pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.


Cirkulárne obstarávanie nábytku je dôležitou súčasťou udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Tento prístup umožňuje minimalizovať odpad a maximalizovať využitie zdrojov. Ak chceme mať lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, je dôležité podporovať a implementovať cirkulárne obstarávanie nábytku. 


Implementácia cirkulárnej ekonomiky v našom podniku je nasledujúca: 

  • Zbieranie a prijímanie starého nábytku od zákazníkov, ktorý už nie je použiteľný alebo nepotrebný. 
  • Demontáž na komponenty: Demontujeme prijatý nábytok na jednotlivé komponenty, ako sú plastové diely, kovové časti a drevo. 
  • Znovupoužitie: Skúmame jednotlivé komponenty a zhodnotíme ich stav a kvalitu. Ak sú v dobrom stave, môžeme ich použiť pri výrobe nového nábytku. 
  • Spolupráca s partnermi: Nadväzujeme spoluprácu s partnermi, ako sú recyklačné spoločnosti, firmy alebo charitatívne organizácie ktoré sa zaoberajú obnovou nábytku. Tieto spoločnosti môžu byť schopné využiť komponenty, ktoré nie sú vhodné pre našu vlastnú výrobu, a získať z nich nové produkty alebo materiály.
  • Monitorovanie a hodnotenie: Zbierame údaje o množstve prijatého nábytku, znovupoužitých komponentoch a množstve materiálov, ktoré sú recyklované. Na základe týchto informácií môžeme identifikovať oblasti na zlepšenie a upraviť svoje postupy.