Slovenský výrobca školského nábytku

0

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je K-Ten KOVO, s.r.o. , so sídlom Vysoká nad Kysucou 1279, 02356 Vysoká nad Kysucou, IČO: 36418447, DIČ: 2021813266, IČ DPH: SK2021813266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14935/L, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových obchodoch spoločnosti K-Ten Turzovka, s.r.o. Kupujúcim sa môže stať len zaregistrovaný subjekt s právnou subjektivitou a s prideleným IČOm.

1.2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
poštová adresa: K-Ten KOVO, s.r.o. , Vysoká nad Kysucou 1279, 02356 Vysoká nad Kysucou

1.3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom e-shopu patriacemu predávajúcemu (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
1.5. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) . Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, montáž a vynesenie tovaru. Cena za dopravu bude vždy vyčíslená v potvrdení objednávky.


2. Registrácia kupujúceho

2.1.Veľkoobchodný predaj je možný len pre registrovaných obchodných partnerov.
2.2.Zaregistrovať sa môžu subjekty:
- právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri
- fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- právnická osoba, ktorá je samostatnou rozpočtovou organizáciou (školy, obce) s prideleným IČOm
- dobrovoľné združenia, ktoré sú právnickými osobami s prideleným IČOm (rodičovské združenia)
2.3. Bližšie informácie ohľadne registrácie:

e-mail: info@k-tenkovovyroba.sk
tel: 041/4361388
mobil: +421905823505, +421907853702
fax:041/4361389
poštová adresa: K-Ten KOVO, s.r.o. , Vysoká nad Kysucou 1279, 02356 Vysoká nad Kysucou
2.4. V prípade akýchkoľvek zmien u registrovaného subjektu, je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 7 pracovných dní.


3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípade odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Automaticky odosielané 'Oznámenie o prijatí objednávky', ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.
3.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po predchádzajúcom prijatí objednávky od kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien, termínu dodania tovaru, ceny dopravy a vyznačenia spôsobu platby, označené ako 'Potvrdenie objednávky'. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.


4. Stornovanie objednávky

4.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.
4.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


5. Podmienky dodania tovaru

5.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu pokiaľ v potvrdení objednávky, nie je vyznačený iný termín.
5.2. Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar, iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávku tovaru.
5.3. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci, alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho, uvedený v objednávkovom formulári.
5.4.Prevzatím tovaru v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
5.5. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo, žiadať vopred zaplatenie tovaru na zálohovú faktúru, alebo platbu v hotovosti pri preberaní tovaru v týchto prípadoch:
- tovar je vyrábaní zákazkovo, priamo na mieru a predávajúci nemá s kupujúcim žiadny dlhodobý obchodný vzťah
- tovar je vyrábaný zákazkovo, podľa špecifikácie kupujúceho, a predávajúci má podozrenie, že kupujúci je v platobnej neschopnosti.
V ostaných prípadoch bude dodávka realizovaná so splatnosťou 14 dní na faktúru.

5.7. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, poštou alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.8. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
5.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
6.2. Kupujúci, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ ide o zákazkovú výrobu, tovar je vyrábaný presne podľa jeho zadanej špecifikácie.
6.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, zabalený a nepoužívaný. Za doručenie sa rozumie dopravenie tovaru k predávajúcemu na adresu K-Ten Turzovka, s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279, 023 56 Vysoká nad Kysucou. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci . Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
6.4. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.


7. Záručná doba a reklamácie

7.1. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.
7.2. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
7.3. Postup zadávania reklamácie je upresnený na internetovom obchode v sekcii Záruka a reklamácie.


8. Spracovanie osobných údajov

8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
8.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, krstné meno a priezvisko, osoby zodpovednej za objednávku .
8.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii "Ochrana osobných údajov".
8.4. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 6.2.


9. Záverečné ustanovenia

9.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
9.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
9.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
9.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 5. 11. 2014