Slovenský výrobca školského nábytku

0

Ochrana osobných údajov

K Vašim firemným a osobným údajom pristupujeme profesionálne.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetci pracovníci K-Ten KOVO, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi firemnými i osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom zaobchádzaní s nimi.

Firemné a osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy firemných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky .

Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si želáte dostávať od nás emaily s našimi akciami a novinkami, aktivujete si ich pri registrácií. Pokiaľ ste si ich neaktivovali, môžete nám zaslať e-mail, že si ich prajete dostávať.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.skolskelavice.sk

K-Ten KOVO, s.r.o.

Vysoká nad Kysucou 1279,

02356 Vysoká nad Kysucou

Prevádzkovateľ získava firemné a osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.skolskelavice.sk


2. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.skolskelavice.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.


3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje
- Obchodný názov
- Adresa sídla
- IČO, DIČ , IČ DPH
Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko zodpovednej osoby pre prebratie tovaru
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - informácia o doručení tovaru
Kontaktné údaje
- Meno zodpovednej osoby
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.


4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.
Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.


5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vzhľadom na operatívny charakter výberu dodávateľa dopravy, nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej kuriérskej služby spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svojich údajov, zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
- Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
- Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.


8. Reklama

Predajcovia tretích strán, vrátane Google zobrazujú naše reklamy na internete.
Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe
predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.
Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google ak návštívia Google Advertising opt-out stránku.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@k-tenkovovyroba.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti